Biobank


In het Iridium Kankernetwerk wordt een groot aantal patiënten behandeld. Dit biedt de mogelijkheid om een waardevolle biobank aan te leggen en te onderhouden. Het 'vertalende' onderzoek - of 'translational research' - heeft nood aan monsters van patiënten met kanker om wetenschappelijke vragen te beantwoorden of hypothesen te ontwikkelen. De biobank is daarom noodzakelijk en zou zelfs beschouwd kunnen worden als een van de verplichte taken van een omvangrijk kankernetwerk. De informatie vervat in deze monsters gaat immers onherroepelijk verloren wanneer er geen gestructureerde verzameling en bewaring gebeurt. Patiënten zijn zich hiervan bewust, zodat het beschikbaar hebben van een biobank door hen als een meerwaarde wordt ervaren. Het is niet onredelijk dat patiënten het als hun recht beschouwen om te kunnen bijdragen aan de vooruitgang van de medische wetenschap door donatie van weefsel en andere monsters.

Het doel van de biobank is om een collectie monsters op te bouwen die nadien enkel en alleen kunnen worden gebruikt in een wetenschappelijke studie. Deze studies zullen doorgaan in het TCRU maar kunnen ook een samenwerking vergen met onderzoeksgroepen in België en het buitenland. De aard van de monsters bestemd voor de biobank is uiteenlopend: weefsel, bloed, urine, ascitesvocht, cerebrospinaal vocht, pleuravocht.

De waarde van de biobank wordt mee bepaald door de gegevens die verband houden met de monsters. De gegevens zullen gepseudonimiseerd worden. De onderzoeker heeft zo geen toegang tot de gegevens van de patiënt en kan toch beroep doen op geactualiseerde follow-up gegevens die onontbeerlijk zijn voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraag. De biobank zal enerzijds monsters bevatten die primair worden verkregen, anderzijds menselijk materiaal met secundair gebruik (restweefsel).

De patiënten worden ingelicht via een voor de biobank ontworpen 'informed consent'-formulier (ICF). Dit ICF vraagt naar de toestemming om zowel de monsters als de behandeling- en opvolgingsgegevens te mogen gebruiken in toekomstig kankeronderzoek. Wanneer voor een wetenschappelijk project monsters uit de biobank nodig zijn, zal een goedkeuring aan de ethische commissie worden gevraagd.

Deze biobank respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDRP) en streeft naar een accreditatie volgens de norm ISO 20387. Het toepassingsgebied en de werking van de biobank werden goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van GZA en de biobank werd aangemeld bij het FAGG.