Het informed consent


Patiënten hebben recht op informatie over hun gezondheidstoestand (diagnose, prognose, etc.), maar ook recht op informatie om in een behandeling/onderzoek te kunnen instemmen. Dit laatste noemt men ook wel de geïnformeerde toestemming (of het informed consent). In dezelfde zin heeft de patiënt eveneens het recht om op een geïnformeerde wijze een behandeling/onderzoek te weigeren. Dit laatste noemt men de geïnformeerde weigering (of het informed refusal).

Geen enkele behandeling, diagnostisch of therapeutisch kan in principe worden gestart of worden verdergezet zonder uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming. Tenzij de behandeling geen medisch nut meer heeft, moet men ook bij de stopzetting van een behandeling uw toestemming vragen.

Opdat u op correcte wijze zou kunnen toestemmen of weigeren moet de zorgverlener u vooraf en tijdig de nodige informatie verstrekken. U moet over voldoende tijd beschikken om u te kunnen informeren en om eventueel een second opinion in te winnen.

Voor ingrijpende behandelingen zoals radiotherapie zult u vóór aanvang van de behandeling uitdrukkelijk mondeling toestemming moeten geven.

Zowel u als de zorgverlener kunnen vragen om de toestemming schriftelijk te bevestigen. In dat geval zal dit schriftelijke toestemmingsdocument (of schriftelijke informed consent) aan uw patiëntendossier worden toegevoegd.

U heeft als patiënt steeds de mogelijkheid om een bepaalde behandeling te weigeren of om uw toestemming in te trekken. Zorgverleners moeten deze weigering respecteren. In dat geval zal de zorgverlener u wel informeren over de mogelijke gevolgen van de weigering, doch hij/zij zal uw weigering of intrekking steeds respecteren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook voorafgaand - voor het geval u wilsonbekwaam wordt door bv. coma of dementie - bepaalde handelingen weigeren. Dit dient te worden vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring die u best aan uw medisch dossier laat toevoegen.