Intakegesprek met geïnformeerde toestemming


Voor de behandeling start, maakt men kennis met de radiotherapeut-oncoloog, de arts die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen. Dit eerste contact kan gebeuren op één van de bestralingsafdelingen zelf, op de consultatie of op een verpleegafdeling. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt de behandeling die voor de patiënt het meest geschikt is (het behandelingsplan).

Tijdens dit eerste gesprek krijgt men veel informatie te verwerken: waarom is de bestraling nodig, hoe vaak wordt men bestraald, wat zijn de mogelijke nevenwerkingen,... Het is daarom goed dat de patiënt indien mogelijk begeleid wordt door familie en/of vrienden. Bovendien is het aangewezen dat de patiënt de meest recente medicatielijst meebrengt. Er zal ook standaard naar eventuele allergieën worden gevraagd.

Patiënten hebben recht op informatie over hun gezondheidstoestand (diagnose, prognose, etc.), maar ook recht op informatie om in een behandeling/onderzoek te kunnen instemmen. Dit laatste noemt men ook wel de geïnformeerde toestemming (of het informed consent). In dezelfde zin heeft de patiënt eveneens het recht om op een geïnformeerde wijze een behandeling/onderzoek te weigeren. Dit laatste noemt met de geïnformeerde weigering (of het informed refusal).

Geen enkele behandeling, diagnostisch of therapeutisch kan in principe worden gestart of worden verdergezet zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming. Tenzij de behandeling geen medisch nut meer heeft, moet de behandelende arts ook bij de stopzetting van een behandeling de toestemming vragen.

Opdat de patiënt op correcte wijze zou kunnen toestemmen of weigeren met de zorgverlener hem/haar vooraf en tijdig de nodige informatie verstrekken. De patiënt moet over voldoende tijd beschikken om erover na te kunnen denken en om eventueel een second opinion in te winnen.

Voor ingrijpende behandelingen zoals radiotherapie zal men vóór aanvang van de behandeling uitdrukkelijk mondeling toestemming moeten geven. Zowel de patiënt als de zorgverlener kunnen vragen om de toestemming schriftelijk te bevestigen. In dat geval zal dit schriftelijke toestemmingsdocument (of schriftelijke informed consent) aan het patiëntendossier worden toegevoegd.

Men heeft als patiënt steeds de mogelijkheid om een bepaalde behandeling te weigeren of om zijn/haar toestemming in te trekken. Zorgverleners moeten deze weigering respecteren. In dat geval zal de zorgverlener de patiënt wel informeren over de mogelijke gevolgen van de weigering, doch hij/zij zal deze weigering of intrekking steeds respecteren.

Onder bepaalde voorwaarden kan men ook voorafgaand - voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt door bv. coma of dementie - bepaalde handelingen weigeren. Dit dient te worden vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring die men best aan zijn/haar medisch dossier laat toevoegen.